Privacybeleid

PRIVACY-VERKLARING WEBSITE

 

1. Voorwerp.

 

1.1.

Biscuiterie Seghers acht de bescherming van de persoonsgegevens van haar klanten van essentieel belang.

 

Biscuiterie Seghers verwerkt de persoonsgegevens van haar klanten en doet dit conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

De privacy-verklaring alhier kort uiteen gezet beschrijft de maatregelen die door Biscuiterie Seghers worden genomen om de persoonsgegevens van zowel haar klanten maar ook van  geïnteresseerde bezoekers van haar website te beschermen tijdens het gebruik van haar website en/of van haar diensten en welke de rechten zijn waarover u, lezer, dienaangaande beschikt als klant en/of gebruiker van haar website.

 

U wordt zodoende vriendelijk uitgenodigd deze privacy-verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

 

Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Biscuiterie Seghers vraagt u dan ook vriendelijk om bij geregeld bezoek van haar website deze privacy-verklaring te herlezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

 

2. Goedkeuring.

Door gebruik te maken van haar website en/of diensten aangeboden door Biscuiterie Seghers aanvaardt u, lezer, dat bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

 

 

3. Verwerking van de persoonsgegevens.

 

De webserver van Biscuiterie Seghers herkent automatisch uw IP-adres en/of uw domeinnaam telkens u de website van Biscuiterie Seghers bezoekt.

 

Uw eventueel bijkomend aangeleverde persoonsgegevens (bv. naam, email adres, plaats, telefoon nummer en tekst) kunnen Biscuiterie Seghers toelaten gevolg te geven aan uw eventuele vragen maar ook om voortdurend verbeteringen aan te brengen aan haar website alsook aan haar diensten die u worden aangeboden en deze aan te passen aan uw behoeften.

 

 

4. Rechtsgronden.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechtsgrond:

 

•        uw toestemming, voor wat betreft het bezoek aan onze website

•        een contractuele relatie van zodra u gebruik maakt van onze diensten (indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan enige overeenkomst niet of niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van de diensten van Biscuiterie Seghers)

 

 

5. Overdracht van de persoonsgegevens.

 

Om ingeval van een contractuele relatie met u bepaalde diensten te kunnen leveren, houdt Biscuiterie Seghers zich het recht voor om, wanneer nodig, uw persoonsgegevens mee te delen aan haar partners.

 

Biscuiterie Seghers doet hierbij wel alle mogelijke inspanningen om te verzekeren dat ook deze partners of tussenkomende actoren noodzakelijke inspanningen leveren om de bescherming van uw persoonsgegevens te verzekeren.

 

In geen geval zal Biscuiterie Seghers uw persoonsgegevens meedelen aan enige andere derde partij.

 

6. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard en verwerkt?

 

Uw persoonsgegevens als bezoeker van de website van Biscuiterie Seghers worden in regel opgeslagen voor een periode van een jaar. Uw persoonsgegevens als klant worden in regel opgeslagen voor de duur van de contractuele relatie.

 

 

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid.

 

Biscuiterie Seghers verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van uw persoonsgegevens te voorkomen.

 

 

8. Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Uw gegevens worden verwerkt door Biscuiterie Seghers. U kan de verwerkingsverantwoordelijke steeds contacteren op volgend e-mailadres: info@biscuits.be

 

 

9. Rechten van wijziging en verwijdering.

 

Conform de algemene verordening gegevensbescherming beschikt u, lezer, over een recht tot wijziging en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

 

U heeft eveneens het recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving.

 

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen aan info@biscuits.be

 

 

10. Cookies.

Het surfen op de website van Biscuiterie Seghers kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben.

 

Zij vereenvoudigen het bezoek en verbeteren de ergonomie van de dialoog.

 

U kan de installatie van deze cookies op uw computer weigeren maar zulke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan.

 

 

11. DPA en gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot:

•        onze interne data protection officer, op volgend emailadres: info@biscuits.be

•        de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website privacycommission.be.