Gedragscode Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie

Gedragscode Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie

 

Introductie

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie heeft een gedragscode opgesteld die van toepassing is op al haar eigen locaties (kantoor en productielocaties). Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie werkt binnen alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Deze gedragscode bevat kernvereisten waaraan wij ons conformeren.

 

Ethische bedrijfsvoering

Bij alle zakelijke activiteiten worden integriteit, eerlijkheid en ethisch gedrag van de hoogste normen in acht genomen. Beleid, procedures en systemen zijn erop gericht om onethische zakelijke praktijken te voorkomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mensenrechtenschendingen, witwassen van geld, fraude, omkoping, corruptie en andere ongepaste betalingen of andere aansporingen.

 

Eerlijke behandeling en gelijke kansen

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie zet zich in voor het uitbannen van discriminatie en het stimuleren van diversiteit onder ons personeelsbestand en in onze gehele toeleveringsketen. Er worden gelijke arbeidskansen geboden aan alle sollicitanten en werknemers, ongeacht geslachtsidentiteit, leeftijd, burgerlijke staat, ras, nationaliteit, etnische of nationale afkomst, religieuze overtuiging, handicap, seksualiteit of seksuele geaardheid, eerste taal, vakbondslidmaatschap/niet-lidmaatschap en betrokkenheid bij vakbondsactiviteiten, zorgtaken. Alle werknemers, of ze nu fulltime, parttime of tijdelijk zijn, worden eerlijk en met respect worden behandeld.

 

Lonen en werkuren

Werkuren, lonen en overuren van ons personeel voldoen aan alle toepasselijke wetten. Werknemers krijgen ten minste het wettelijk minimumloon of een loon dat voldoet aan de industrienormen, indien dit hoger is. Hoewel het duidelijk is dat overwerk nodig kan zijn, dienen werkzaamheden zodanig uitgevoerd te worden dat het overwerk wordt beperkt tot een niveau dat humane en productieve werkomstandigheden garandeert.

 

Moderne slavernij en mensenhandel (inclusief dwang- en kinderarbeid)

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie heeft een nultolerantiebenadering ten opzichte van moderne slavernij en zet zich in om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke transacties en relaties en om effectieve systemen en controles te implementeren en af ​​te dwingen om ervoor te zorgen dat moderne slavernij nergens in ons bedrijf of in een van onze toeleveringsketens plaats vindt. Er wordt geen gebruik gemaakt van kinder-, slaven-, dwangarbeid of verplichte arbeid en op geen enkele wijze zullen wij ons inlaten met mensenhandel of deze ondersteunen. Alle relevante wetten met betrekking tot de minimumleeftijd van werknemers en alle andere toepasselijke wetten inzake kinderarbeid worden nageleefd. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat ze hun toeleveringsketen controleren om deze naleving te bevestigen.

 

Gezondheid en veiligheid

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie zorgt voor een schone, veilige en gezonde werkomgeving om de arbeidsveiligheid van alle werknemers te beschermen en zal de gezondheids- en veiligheidswetten en -voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden naleven. Wij zorgen voor passende training op het gebied van gezondheid en veiligheid en stelle middelen ter beschikking om ongevallen, letsel en een slechte gezondheid op het werk te voorkomen.

 

Klachtenprocedures

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie draagt er zorg voor dat hun disciplinaire en klachtenprocedures, evenals eventuele klokkenluiders- en beroepsprocedures duidelijk aan alle werknemers worden gecommuniceerd. Werknemers worden niet onderworpen aan enige vorm van fysiek geweld of disciplinaire maatregelen, of de dreiging van seksuele of andere intimidatie en verbaal geweld of andere vormen van intimidatie.

 

Duurzaamheid en milieu

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie neemt haar verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu serieus en zet zich in om haar eigen milieu-impact te verminderen. Wij leven de relevante milieuwetten en -regelgeving na, inclusief die met betrekking tot afvalverwijdering, vervuiling, lozingen en luchtemissies.

 

Anti-omkoping en corruptie

Het is het beleid van Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie om alle zaken op een eerlijke en ethische manier te doen. We hanteren een nultolerantiebenadering als het gaat om omkoping en corruptie. Wij voldoen aan alle wetten, voorschriften en beste praktijken met betrekking tot anticorruptie en concurrentie, inclusief een verbod op afpersing, omkoping, faciliterende betalingen of andere ongepaste prijsafspraken en marktverdeling.

 

Vertrouwelijkheid en informatiebeveiliging

Biscuiterie Seghers - Euro Pâtisserie voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de EU Algemene verordening gegevensbescherming (AGV). Alle persoonsinformatie wordt zorgvuldig, eerlijk, rechtmatig en transparant behandeld en alle persoonlijke gegevens worden beschermd in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.