Sweet

Butter Puff Pastries / Dutch Butter Cookies

12508120
Chocolate Krakelingen/Bowties

165 g

12540110
Chocolate Selection Assortiment

165 g

12552110
5 Big Chocolate Bowties

165 g

14375108
Dutch Butter Cookies Selection

200 g
 

12418110
Dutch Butter Palmiers

150 g
 

12032114
Dutch Butter Krakelingen

150 g

12308114
Dutch Cinnamon Straws

150 g

Display J

 

Shipper B